Projekty UnijneBeneficjent : COMPLEX-SYSTEM sp. z o.o. ul. Modelarzy 17 62-023 Kamionki realizuje projekt pt :  " Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem innowacyjnych technologii hybrydowych systemów o cechach EAS oraz RFID " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0242/16 zawartej z narodowym Centrum Badań i Rozwoju pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.693.958,43 zł ( słownie : pięć milionów sześćet dziewiędziesiąt trzy tysiące dziewięćset piędziesiąt osiem zł 43/100 gr )

Kwota dofinansowania wynosi 4.170.798,87 zł ( słownie : cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewiędziesiąt osiem zł 87/100 gr )

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nowości

Kontakt

TEL. +48 61 8993 874

FAX  +48 61 8190 893

info(at)complex-system.eu
www.complex-system.eu